Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025: Yποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 21/02

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 6368 – 03/02/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025- Προθεσμία: 21 Φεβρουαρίου 2022.”.

Ο τίτλος της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας» απονέμεται σε μια Ευρωπαϊκή πόλη για μια περίοδο 12 μηνών, στη διάρκεια της οποίας δίνεται η ευκαιρία στην τοπική αρχή να επιδείξει το πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό δυναμικό της νεολαίας της. H ενδιαφερόμενη τοπική αρχή θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, στην οποία θα περιγράφονται οι ετήσιοι στόχοι/δράσεις για το 2025, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός και οι τρόποι συμμετοχής των νέων στις ανωτέρω προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Παράλληλα, στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται μια γραπτή απόδειξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την τοπική αρχή (υπογεγραμμένη από το δήμαρχο), καθώς και μια γραπτή δήλωση υποστήριξης από μια ανεξάρτητη τοπική ή περιφερειακή οργάνωση νεολαίας. Εάν δεν υπάρχει τοπικό συμβούλιο νέων, μια συμμαχία τοπικών ΜΚΟ νεολαίας θα πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς την αίτηση της τοπικής αρχής.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από ένα τέλος αίτησης χρηματικού ύψους 300 ευρώ και να αποστέλλονται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: eyc@youthforum.org, ενώ για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τoν κ. Ivan Neirotti (Ivan.Neirotti@youthforum.org).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 21η Φεβρουαρίου 2022.