Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων Δημοσίου τομέα έτους 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048 – 29/7/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού
προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021.”.