Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου

Σε συνέχεια της Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 85 /12813/01-08-2023 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024, δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 86 / οικ.13255/08-08-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τον “Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024”.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, δεν υποβάλλονται αιτήματα για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

Η διαδικασία επίσης υποβολής αιτημάτων θα εκτελεστεί  ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε εδώ και θα διεκπεραιωθεί στο κύκλο «Κύκλος Προγραμματισμού Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού 2024», σε 2 στάδια, που ειναι τα εξής:

  1. Υποβολή Αιτήσεων 
  2. Έλεγχος Αιτήσεων