υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81 /οικ.13724 – 30/8/2022 Εγκύκλιος