Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή ωριαίας αποζημίωσης έτους 2023 – Έως τις 12/9 οι Αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81 /οικ.13724 – 30/8/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τον: “Ετήσιο Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή Σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του Δημοσίου Τομέα έτους 2023.”.

Με την Εγκύκλιο, ορίζονται όλες οι απαραίτητες άμεσες ενέργειες για την υποβολή του ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023 και παρέχονται γενικές οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής, που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Η πρωτογενής καταχώριση των αιτήσεων θα γίνει από τους Φορείς προς το εποπτεύον Υπουργείο τους.

Συγκεκριμένα, οι Δήμοι θα υποβάλουν αιτήματα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους Φορείς που «εποπτεύουν».

Η χρήση της Εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:

  • Α’ Στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – Οι φορείς υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς τα οικεία Υπουργεία – 30/08/2022 έως και 12/09/2022.
  • Β’ Στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – Τα Υπουργεία μπορούν να επεξεργαστούν τις Αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες, στα αναλυτικά αιτήματα και να τις προωθήσουν στο ΥΠ.ΕΣ. – 13/09/2022 έως και 19/09/2022.