υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319 – 24/06/2022 Εγκύκλιος