Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα έτους 2023. Έως 11/7, η υποβολή των αιτημάτων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319 – 24/06/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού Προσωπικού του δημοσίου τομέα Έτους 2023.”.

Στην Εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής:

 • Η διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).
 • Η χρήση της Εφαρμογής από τους Φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι Φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις  προς τα οικεία Υπουργεία. Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να  επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ.
 • Δήμοι και Περιφέρειες, θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα προσλήψεων, ως «εποπτεύοντες» αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Δ της Εγκυκλίου.
 • Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εντάσσονται οι αναγκαίες θέσεις τακτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι περιπτώσεων:

α) Οι θέσεις που έχουν συσταθεί για την παροχή υπηρεσιών του «Βοήθεια στο σπίτι» σε Δήμους που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Π. 22899/10.4.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,

β) Οι θέσεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, ανεξαρτήτως αν είχαν ή όχι υποβληθεί σχετικά αιτήματα παλαιότερα από τους Φορείς.

γ) Οι θέσεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, οι οποίοι συνδέονται με τους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής. Ειδικά για την κάλυψη θέσης προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας (εφόσον υφίσταται στον οικείο ΟΕΥ), θα πρέπει να υποβληθεί διακριτό αίτημα.

 • Πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων στην εφαρμογή, απαιτείται να ελεγχθεί η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων των θέσεων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, ως προς την κατηγορία και τον κλάδο/ειδικότητα κάθε θέσης, δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει ταύτιση της λεκτικής τους ονομασίας, με την αναγραφόμενη στους οικείους ΟΕΥ ή Κανονισμούς Λειτουργίας.
 • Οι μόνοι Φορείς που υπάγονται σε ειδική περίπτωση και δύνανται να μην εμφανίζουν τις θέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας τους σε Ψηφιακό Οργανόγραμμα είναι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί και τα νομικά πρόσωπα της Τ.Α που δεν απογράφουν το προσωπικό τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν σχετικής δικαστικής Απόφασης.
 • Πριν την υποβολή των αιτημάτων από το Δήμο/Περιφέρεια στην εφαρμογή, θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων, με ευθύνη του Φορέα που αφορά το αίτημα:
 1. για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
 2. για θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ., Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου,
 3. για θέσεις των Ν.Π.Ι.Δ.: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Οι Φορείς Τ.Α δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού. Για τον προγραμματισμό προσλήψεων του λοιπού έκτακτου προσωπικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, είτε εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 είτε όχι, θα ακολουθήσει νεότερη Εγκύκλιος από το Υπουργείο.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτημάτων του ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων, ορίζονται ως εξής:

Α’ ΦΑΣΗ: από 27-6-2022 έως 11-7-2022
Β΄ ΦΑΣΗ: από 12-7-2022 έως 18-7-2022