Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022. Έως 16 Ιουλίου η υποβολή των αιτημάτων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75 /οικ.13626 – 02/07/2021, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022”.

Στην εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής:

 • Για την υποβολή αιτημάτων για τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2022, θα πρέπει οι αιτούμενες προς πλήρωση κενές θέσεις της υπηρεσίας ή του φορέα να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
 • Ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τα σχέδια του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού.
 • Στις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.
 • Για τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρμόδιες για τους Ο.Τ.Α. υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση η οποία δεν χρήζει ξεχωριστής υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων υποκαθίσταται από την ειδική εφαρμογή.
 • Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022 μπορούν να συμπεριληφθούν θέσεις για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα κάλυψή τους από ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του Α Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021. Οι εν λόγω θέσεις έχουν ήδη αποδεσμευθεί από τα οικεία ψηφιακά οργανογράμματα από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών (π.χ. ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μήνες, συμβάσεις μίσθωσης έργου κ.α.) πραγματοποιείται με έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, έπειτα από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (παρ. 10 άρθρο 51) και ως εκ τούτου δεν υποβάλλονται αιτήματα στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.
 • Η διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές.
 • Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:
  Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων. Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών που δεν θα υποβληθούν σε έλεγχο από το οικείο Υπουργείο).

Οι προθεσμίες υποβολής αιτημάτων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, ορίζονται ως εξής:

Α’ ΦΑΣΗ: από 5 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2021
Β΄ ΦΑΣΗ: από 19 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2021