Ετήσια Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου 2017

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ετήσια Έκθεση για το οικονομικό έτος 2017 εκθέτει το δικαστικό και ελεγκτικό του έργο , παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών του και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν , κατά το οικονομικό αυτό έτος , στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού και στην εφαρμογή των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

 

Τα ελεγκτικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από το σύνολο των διενεργηθέντων και ολοκληρωθέντων κατά το έτος 2017 ελέγχων , όπως αποτυπώνονται στην Ετήσια Έκθεση , συνοψίζονται , κυρίως , στη μη εφαρμογή ή την πλημμελή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας , στην εσφαλμένη ερμηνεία της και στην ύπαρξη διοικητικών δυσλειτουργιών στους ελεγχθέντες φορείς.

 

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση απηχούν κυρίως την ανάγκη ενεργοποίησης του εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος εσωτερικών δικλείδων στους δημοσίους φορείς , εφαρμογής συστήματος ουσιαστικής αξιολόγησης τους και βελτίωσης του προγραμματισμού και της προετοιμασίας κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.