ΕΣΚ: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/985 /οικ. 6404 – 19/04/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία, σε συνέχεια της λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, υπενθυμίζονται οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του Κύκλου.

Στην Εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, τίθενται οι εξής προθεσμίες:

  • Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 17η Απριλίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 3η Μαΐου 2022.
  • Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους το αργότερο έως την 15η Μαΐου 2022.
  • Οι δημοσιευτέες πράξεις μετάταξης θεωρούνται ολοκληρωμένες εάν έχουν λάβει ΚΑΔ έως την 30η Ιουνίου 2022.