ΕΣΚ: Οδηγίες προς τους φορείς για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ. 22258 – 30/11/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.”.

Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 28η Νοεμβρίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021.

Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους, το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2022.