Επιχορήγηση 51.013.080€ σε Δήμους, για την κάλυψη Δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 12888 – 17/02/2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Κατανομή ποσού ύψους 51.013.080,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2022-2023.″.

Η ανωτέρω Κατανομή, αφορά στο διδακτικό έτος 2022-2023, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν από τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και την εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας σε σχολικές μονάδες της Χώρας.