Επιχορήγηση των Δήμων με συνολικό ποσό ύψους 90 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη της αύξησης του ενεργειακού κόστους

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 43582/30-06-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην επιχορήγηση συνολικού ποσού ύψους 90.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των Προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.».