Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. για «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

Εκδόθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Δυνητικοί δικαιούχοι για την ένταξη και χρηματοδότηση προτάσεων είναι οι:

  1. Δασικές Υπηρεσίες
  2. Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν προκύψει από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα, κ.α.).

Το υπομέτρο 8.4 εστιάζει σε αναδασώσεις για την αποκατάστασης του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως διάβρωση του εδάφους, και κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης. Ως δασικό δυναμικό εννοούνται υποδομές, επενδύσεις, έκταση, πυκνότητα βλάστησης.

Το υπομέτρο εφαρμόζεται όταν υπάρχει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του δασοκομικού δυναμικού.

Ως πεδίο εφαρμογής ορίζονται όλα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της ελληνικής επικράτειας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 75.000.000 € και κατανέμεται κατά δράση ενδεικτικά ως ακολούθως:

Α/Α ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα η υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους 50.000.000
2 Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα. 25.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 75.000.000

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Υπομέτρου 8.4 είναι οι εξής:

  1. δαπάνες έργων αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων,
  2. δαπάνες αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών που καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.,
  3. συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €).

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 28/02/2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, κατατίθενται στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις (10/03/2020 το αργότερο) και έως ώρα 13:00 (η ίδια ημερομηνία και χρονικό όριο πρέπει να αναγράφεται και στο Δελτίο Αποστολής της υπηρεσίας μεταφοράς εγγράφων).

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ.

Πηγή: forest.gr