Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

Εκδόθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 51728 -17/8/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.”  καθώς και σχετικά υποδείγματα.

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2