Επιχορήγηση ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 54384 / 20-07-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους“.

Συγκεκριμένα, επί της αποφάσεως ορίζεται η έγκριση επιχορήγησης συνολικού ποσού έως 1.500.000,00 € σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως ισχύει, με σκοπό την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η διαδικασία της ανωτέρω εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ολοκληρώνεται στις 31.7.2021.