υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 61415/21-9-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,