Επιχορήγηση Δήμων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, για την υλοποίηση έργων και δράσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 61415/21-9-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021, με συνολικό ποσό ύψους 1.771.782,00 €, για την υλοποίηση έργων και Δράσεων, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 105970 ΕΞ 2022/ 23-7-2022 (ΦΕΚ Β’ 3892) Υπουργική Απόφαση.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο, γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.».

Οι Επιχορηγούμενοι Φορείς, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους, έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2024.