υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 50300/28-07-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,