Επιχορήγηση Δήμων με 28.230.000 €, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 50300/28-07-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κατανέμεται, ποσό ύψους μέχρι 28.230.000,00  ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος», σε όλους τους Δήμους της Χώρας, με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους, όπως δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πίνακας Δικαιούχων Δήμων), για την Προμήθεια απορριμματοφόρων Οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2023, με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.