Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 289.716,18 €, για την καταβολή εφάπαξ Αποζημιώσεων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 94945/22-12-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό 289.716,18 € από μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την καταβολή εφάπαξ Αποζημίωσης σε δικαιούχους του αρθρ. 56 του Ν. 3518/2006.”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 289.716,18 €, το οποίο αποδίδεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», σε Ο.Τ.Α., αποκλειστικά και μόνο, για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272 Α΄).