Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 105.739,35€, για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 57881/04-08-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού, ύψους 105.739,35€ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272 Α΄), με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.».