Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές Αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε, η υπ΄Αριθμ. 41679 -23/06/2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: “Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις”.