Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε, η υπ΄Αριθμ. 61363 -21/09/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις”.

Με την απόφαση, εγκρίνεται η Επιχορήγηση σε Δήμους της Χώρας ποσού ύψους έως 15.611.242,22€, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από Διαταγές Πληρωμής και Δικαστικές Αποφάσεις, που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.