Επιχορήγηση Δήμων και ΔΕΥΑ, για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2011/ 29.03.2023, η Υπ’ Αριθμ. 26247/28.03.2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα την: “Επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών Υποχρεώσεών τους.”.