Επιχορήγηση Δήμων για τη χορήγηση ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 25242/18-04-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού, ύψους 971.121,00 € σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων της υπ’ αρίθμ. 33862/06-05-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Ν.Δ. 57/1973, σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.».