Επιχορήγηση Δήμων για τη Μισθοδοσία του ΙΔΟΧ προσωπικού καθαριότητας στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 85890/15-12-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 980.400,00 €, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της Επικράτειας”.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά  τη χρηματοδότηση με 972.000,00€ των Δήμων της χώρας, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», για την Δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας για το χρονικό διάστημα από 15/9/2022 έως και 31/12/2022.

Τυχόν αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο της επιχορήγησης, επιστρέφεται στον ΑΛΕ 1590789001 «Λοιπές Επιστροφές Ποσών» του Κρατικού προϋπολογισμού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, με άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.