Επιχορήγηση Δήμων για τη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. Πρωτ.:80306/03-11-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Επιχορήγηση Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 19.360,00€, όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους, οι Δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων”.

Η απόδοση των ανωτέρω ποσών στους δικαιούχους Δήμους θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.