Επιχορήγηση Δήμων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από Θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Α.Π. 5469/24.1.2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία τροποποιήθηκε η Υπ’ Αριθμ. πρωτ. : 31648/18-05-2022 Απόφαση του Υπουργείου, σχετικά με το «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών & Καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και  Β΄ βαθμού της Χώρας.».