Επιχορήγηση Δήμων για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’Αριθμ. Πρωτ. : 71287/30-08-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται ,η κατανομή στους Δήμους της χώρας για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.», συνολικού ποσού 25.000.000,00 €.