Επιχορήγηση Δήμων για την κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Η΄ κατανομή 2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αρ.Πρωτ.: 51211 – 13/08/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήµους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανοµή έτους 2020”.