Επιχορήγηση Δήμων για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ.Πρωτ. 56025/27-06-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 1.983.600,00€, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή συνολικού ποσού 1.983.600,00€ αποκλειστικάγια την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)  από 1-1-2023 έως  30-6-2023, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.».