Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5004 – 13/11/2020 η υπ’ Αριθμ. 74652 – 5/11/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. “