Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές Αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2267/10-05-2022, η υπ΄Αριθμ. 28528-04/05/2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: “Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές Αποφάσεις.”.