Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 Απόφασης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2826-30/06/2021 η υπ’ Αριθμ. 48489- 29/06/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 (Β΄ 5004) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».

Σύμφωνα με την Απόφαση:

«Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 17η Σεπτεμβρίου 2021. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους της Χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 74652/ 5.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».