Επιχορήγηση Δήμων για την διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για πολιτογράφηση

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αρ. Πρωτ.: 72794/ 3-11-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για την επιχορήγηση με συνολικό ποσό ύψους 11.000,00 € σε Δήμους της χώρας, όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους, οι δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.».