Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. πρωτ.:24479- 31/03/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής”.