Επιχορήγηση Δήμων για τα έξοδα σχολείων από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 95008/22-12-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό ύψους 116.400,00€, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2020-2021.”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η επιχορήγηση, συνολικού ποσού 116.400,00 €, το οποίο αποδίδεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», σε Δήμους της Χώρας, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους, τα έξοδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2020-2021.