Επιχορήγηση Δήμων για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ.πρωτ.: 26247-28/4/2020 Απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:”Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις”