Επιχορήγηση Δήμων για την καταβολή Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους που συμμετείχαν στις Εθνικές Εκλογές 25/06/2023

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 67216/10-08-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας, με συνολικό ποσό 5.459.940,00€, για την καταβολή της Ειδικής
Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023″

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή συνολικού ποσού 5.459.940,00€ προκειμένου να καταβληθεί η Ειδική Εκλογική Αποζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 , από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.».