Επιχορήγηση Δήμων για αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 54653 / 20-07-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής“.

Συγκεκριμένα, επί της αποφάσεως ορίζεται η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 9.491.078,87€ στους Δήμους της Χώρας για την εξόφληση υποχρεώσεων που προέρχονται από:

  • διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/10/2020 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
  • τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως 31/10/2020 που αφορούν σε αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις κατά το άρθρο 11 του π.δ. 164/2004, όπως και σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν.2639/1998,
  • και την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έως 31/10/2020, με οποιοδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.1068/1980.

Για την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, οι επιχορηγούμενοι Δήμοι υποβάλλουν κάθε φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών Εντολές Εξόφλησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αριθμ. 74652/5.11.2020 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών.