Επιχορήγηση από πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης σε πιστοποιημένους φορείς Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2981-08/07/2021, η υπ’ Αριθμ. Δ14/οικ.44386 – 29/06/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κατανομής των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. ”.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήματος, πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τους ενδιαφερόμενους φορείς,  είναι η 30η Ιουλίου 2021.

Σημειώνεται ότι για την επιχορήγηση των Ν.Π.Ι.Δ. από τα καθαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Ειδική πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 σε ισχύ,

β. Εγγραφή και επικαιροποίηση στοιχείων και αρχείων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017,

γ. Το ποσό της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ.

δ. Εμπρόθεσμη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό κάθε προγενέστερης επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 83 ν. 4727/2020,

ε. Υποβολή στους φορείς από τους οποίους επιχορηγούνται και στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αα) απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας, (ββ) ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν και (γγ) προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α΄52).

Τέλος,  ο αιτών φορέας οφείλει, κατά την υποβολή της αίτησης, να έχει αναρτήσει, στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017, τα απαιτητά έγγραφα που ορίζονται στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων.