Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 540 – 11/02/2021 η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 154 – 10/02/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.”