Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 7 – 04/01/2021 η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 1 – 04/01/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.”.