Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε το υπ’Αριθ. Πρωτ.: 51232 – 13/8/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης”.