Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης στους ΟΤΑ β΄ βαθμού

Δημοσιέυτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 71430 – 27/10/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και
Διεύθυνσης στους ΟΤΑ β΄ βαθμού με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει”.