Επιλογή διοικήσεων στο δημόσιο τομέα βάσει του Ν.4735/2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/9/οικ.3752 – 02/03/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιλογή Διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα (ν.4735/2020, Α΄197)”.