Επικουρική ασφάλιση των μισθωτών Μηχανικών – Απεικόνιση στην ΑΠΔ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 34266 – 28/01/2021 Εγκύκλιος 8 του e-ΕΦΚΑ, με τίτλο: “Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)”.