Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και λοιπών Νομικών Προσώπων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 6460 – 03/02/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων, των Περιφερειών και των Λοιπών Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας”.

Στην Εγκύκλιο καλούνται οι Στατιστικοί Ανταποκριτές των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων τους, να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος), μέχρι τις 25.02.2022.