Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 9541 – 08/02/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.”.